TESKA ARMATÜR SAN. VE TİC. A.Ş.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 

Hedef Kitle: Teska Armatür San. ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler

Hazırlayan: Teska Armatür San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Versiyon: 1.0

Onaylayan: Teska Armatür San. ve Tic. A.Ş. tarafından onaylanmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ 3
 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI 5
 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 6
 4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ 8
 5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER 9
 6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 9
 7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN

KULLANILMASI                                                                                                                        9

 1. YÜRÜTME 11
 2. YÜRÜRLÜK ve İLANI 11

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler                                                                                   12

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçları                                                                            14

EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları                                            15

 

TESKA ARMATÜR SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

1.    GİRİŞ

 

Teska Armatür San. ve Tic. A.Ş. (“Teska Armatür”)

 

Teska Armatür yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. Teska Armatür Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının Teska Armatür organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. Teska Armatür bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

 

1.1. Amaç

 

Bu Politikanın amacı, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esaları, Teska Armatür organizasyon ve süreçlerine uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Teska Armatür kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik  önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.

 

1.2.  Kapsam

 

Politika, Teska Armatür iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.

 

1.3   . Dayanak

 

Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanunu,

132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kuruluş Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, İhracat Yönetmeliği, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.

 

Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler, Politika ile Teska Armatür uygulamalarına dönüştürülmektedir.

 

1.4  . Tanımlar

 

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklananrızayı ifade eder.

 

 

Başvuru Formu

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri

sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.

 

 

İlgili kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen

kişilerdir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

 

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

 

 

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

 

Kişisel veri sahibi

 

Kişisel verileri Teska Armatür tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.

 

Kişisel verilerin silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale

getirilmesi.

Kişisel verilerin yok edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

 

 

 

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile

biyometrik ve genetik verileri.

 

 

Periyodik imha

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme

işlemi.

 

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

 

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri sahibi / İlgili kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 

Veri Temsilcisi

Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişidir.

 

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

 

2.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI

 

 

Teska Armatür, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un

 1. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. Teska Armatür, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik  seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.

 

2.2.   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

 

Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.

 

2.3.        Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi

 

Teska Armatür, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve hakları kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere gerekli eğitimleri verir.

 

Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için, Teska Armatür gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve eğitimlerin sonucu Teska Armatür yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenir.

 

3.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

3.1.  Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

 

Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.

 

i.          Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.

ii.          Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru ve Olmasını Sağlama

İşlenen kişisel veriler, güncel ve doğru tutmak için gerekli önlemler alınmakta ve plan ve programlı çalışılmaktadır.

iii.          Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı işlenmektedir .

iv.          İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlenmektedir.

v.          Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel veriler,  ilgili mevzuatta  öngörülen ve  kişisel verileri işleme amacı için  gerekli olan  en az süre kadar muhafaza edilmektedir. Öncelikle, ilgili  mevzuatta  kişisel  verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.

 

3.2.  Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

Kişisel veri, sahibinin açık rıza vermesi veya aşağıda belirtilen diğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir.

i.          Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir.

ii.            Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunmaması

Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

a.      Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi

Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

 

b.    Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle, rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

c.     Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

d.    Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Teska Armatür hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

e.     Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel veriler, alenileştirme  amacıyla  sınırlı olarak, kişisel verileri işlenebilir.

f.       Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme

Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

g.    Meşru Menfaat için Zorunlu Veri İşleme

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla, Teska Armatür meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

 

3.3.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Teska Armatür özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politika’da belirlenen ilkelere  uygun, Kurul’un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler:

 

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,  sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.

 

3.4.  Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

 

Teska Armatür, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel verilerinin korunmasını, Politika’daki esaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı yürütülmektedir.

 

3.5.  Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Teska Armatür, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini  alarak,  kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir. Teska Armatür aktarma  işlemlerini, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde işlemleri gerçekleştirir.

 

i.      Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verilerin akratılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.

 

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 3. Teska Armatür’ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 4. Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla,  alenileştirme  amacıyla sınırlı,
 5. Teska Armatür’ün veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Teska Armatür meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,
 7. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

 

Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu belirlenen, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı  Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan durumların herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan, Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler aktarılabilir.

 

ii.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Özel nitelikli kişisel veriler, Politika’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik  tedbirler  alınarak  aşağıda belirlenen koşullarla aktarılabilir:

 

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması

 

Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.

 

4.  KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ

 

Teska Armatür; yönetim, insan kaynaklari, idari işler- satin alma, diş ticaret, kalite kontrol,  muhasebe, satiş- pazarlama, üretim, sevkiyat-depo, tasarim, planlama iş süreçlerinde; çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, stajyer, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişiler, ziyaretçi, aile bireyi ve yakınından oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-2) bağlı işlenmektedir. Veri kategorilerine gore işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına https://verbis.kvkk.gov.tr/  adresinden  Teska Armatür’ün alanında bildirilmektedir.

 

Kişisel veri işleme amaçları kişisel veri kategorilerine göre, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un

 1. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun gerçekleştirmek için belirlen amaçlara göre işlenmektedir.

 

Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler,topluluk şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız işbirliği yaptığımız kuruluşlar ve müşteriler ile belirlenen amaçlarla (Ek-3) paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelere veri aktarımı söz konusu değildir.

 

5.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

 

Teska Armatür, Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

 

İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Teska Armatür bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir.

 

6.  KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

 

Teska Armatür, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en  az süre kadar muhafaza eder. Teska Armatür, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha  sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.

 

7.  KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 

7.1.  Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 3. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya  yok  edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

7.2.  Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

 

Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklara ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle Teska Armatür’e iletebilir. Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlar “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” (Ek-4) doldurularak, Teska Armatür’e başvurabilir.

 

7.3.  Teska Armatür’ün Başvurulara Cevap Vermesi

 

Teska Armatür, kişisel veri sahibi tarafından yapılan başvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde Teska Armatür’e iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

 

7.4.  Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

 

Teska Armatür, başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 1. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
 2. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 3. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 1. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
 2. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
 3. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

 

7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Teska Armatür’ün cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

7.6. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler

Teska Armatür, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Teska Armatür, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

8.  YÜRÜTME

 

Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlülüğe konulmuştur. Politika’nın teknik yürütümü “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası(Ek-5) ile sağlanmaktadır.

 

İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Müşteri Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-6), “Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi” (Ek-7), “Tedarikçi Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-8), “Çalışan Aydınlatma ve Açık Rıza Beyanı (Ek-9), “Çalışan Gizlilik Sözleşmesi” (Ek-10), “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-11), “İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni” (Ek-12), “Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni” (Ek-13) “Taşıyan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-14) ile gerçekleştirilmektedir.

 

Kanun ve Politika’nın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden Teska Armatür Kişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur.

 

9.  YÜRÜRLÜK ve İLANI

 

Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika’da meydana gelecek değişiklikler Teska Armatür’ün internet sitesinde (h  ttps://www.teska.com.tr/) yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.

 

 EKLER

Ek 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Verileri Ek 2- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ek 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Ek 4- Veri Sahibi Başvuru Formu

Ek 5- Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Ek 6- Müşteri Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı Ek 7-Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi

Ek 8- Tedarikçi Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı Ek 9- Çalışan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 10- Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı Ek 11- İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Ek 12- Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

Ek 13- Taşıyan Aaydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı Ek 14- Çalışan Gizlilik Sözleşmesi

 

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler

 

Veri Kategorileri

Kişisel Veri

 

 

 

 

 

Kimlik

Ad, Soyad

Anne- Baba Adı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Medeni Hali

TC Kimlik No

Geçici TC Kimlik Numarası

Cinsiyet Bilgisi

TC Kimlik Kartı

Sürücü Belgesi

Tabiyet

 

 

İletişim

Adres

E Posta Adresi

İletişim Adresi

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)

Telefon No

Lokasyon

Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.

 

 

Özlük

Bordro Bilgileri

Disiplin Soruşturması

İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları

Özgeçmiş Bilgileri

Askerlik Bilgisi

 

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.

 

 

Müşteri İşlem

Fatura

Senet

Çek Bilgileri

Sipariş Bilgisi

Randevu Bilgisi

Talep Bilgisi

 

Fiziksel Mekân Güvenliği

Çalışan Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri

Ziyaretçilerin Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri

Kapalı Devre Kamera Sistemi Görüntüsü

IP Kamera

 

İşlem Güvenliği

IP Adres Bilgileri

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

Şifre ve Parola Bilgileri

 

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi

 

 

Finans

Bilanço Bilgileri

Finansal Performans Bilgileri

Kredi ve Risk Bilgileri

Banka Hesap Numarası

IBAN Numarası

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri

 

 

Gidilen Kurslar

Meslek İçi Eğitim Bilgileri

Sertifikalar

Transkript Bilgileri

Son Çalışılan Şirket Bilgileri

Referans

 

Pazarlama

Alışveriş Geçmişi Bilgileri

Anket

Çerez Kayıtları

Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Kamera Kayıtları

Fotoğraf

 

 

 

Sağlık Bilgileri

Engellilik Durumuna Ait Bilgiler

Kan Grubu Bilgisi

Kişisel Sağlık Bilgileri

Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri

Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları

Test Sonuçları

Muayene Verileri

Ceza Mahkûmiyeti Ve

Güvenlik Tedbirleri

Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler

 

Aile Bilgileri

Çocuk Sayısı

Eş Çalışma Bilgileri

Çocuk Eğitim ve Yaş Bilgileri

Doğum ve Ölüm Belgesi

 

Çalışma Verileri

Şube-Departmanı

Çalışma Şekli

Mesleği

Meslek Kartı Bilgileri

İmza Bilgileri

Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak

veya elektronik imza, parmak izleri, özel işaretler

 

Web Sitesi Kullanım Verileri

Siteye Login Olma Sıklığı/Zamanları

Son Login Tarihi

IP Adresi

Tarayıcı Bilgileri

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Anket Verileri

Firma’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin

alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

 

İtibar Yönetimi Bilgisi

Firma’nın ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler.

 

Olay Yönetimi Bilgisi

Firma’nın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli

hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.

Sigorta

Otomatik Katımlı BES

Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri

Araç Bilgileri

Araç Plaka Verileri

Uyum Bilgisi

Politikalara uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi

İç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler

 

Yabancılarda Oturma ve

Çalışma İzni Bilgileri

Yabancılarda Oturma ve Çalışma İznine Ait Bilgiler

 

 

 

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

 

 

EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

 

Teska Armatür Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak; çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişiler, veli/vasi/temsilci, ziyaretçi, aile bireyi ve yakınının kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı ve Kapsamı

 

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Teska Armatür faaliyetleri gereği ilişkide           bulunduğu,           işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel

kişiler

 

Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı

 

Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine gore Teska Armatür’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı

Sözleşmeli hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar

Sözleşmeli hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar

Sözleşme ve işbirliği protokol esasları ile sınırlı

 

 

Tedarikçiler

 

Teska Armatür’e veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar

Teska Armatür’ün dış kaynaktan ticari faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı